• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Giới thiệu Ngành Quản lý văn hóa

Đánh giá:  / 0

QUẢN LÝ VĂN HÓA

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

Tuyển sinh: khối C, D1

Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, cụ thể:

-Về kiến thức: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

- Về kỹ năng: Có kỹ năng quản lý, nghiên cứu đề xuất chính sách văn hóa; có kỹ năng tổ chức, điều hành các tổ chức và hoạt động văn hóa nghệ thuật.

- Về thái độ: Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, yêu nghề, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Cơ quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện.

- Ban văn xã của xã, phường, thị trấn.

- Nhà văn hóa, Câu lạc bộ tại các đơn vị cơ sở.

- Các đơn vị doanh nghiệp, xí nghiệp; cơ quan đoàn thể, cộng đồng dân cư.

Chuyên mục phụ